Operacions corporatives

Oferim als nostres clients la qualitat i especialització dels socis de Medis i els coneixements obtinguts al llarg de la seva llarga trajectòria professional, tant europea com llatinoamericana.
La independència de Medis i de cadascun dels seus socis, requeriment clau en els processos d’Assessorament en Estratègia i Corporate Finance, constitueix una de les seves característiques essencials.

Medis presta un servei molt personalitzat i amb la màxima confidencialitat. La gran experiència de l’equip gestor aporta el realisme necessari tant en l’anàlisi estratègica com en el procés complet de cada transacció.
El nostre servei es basa en la mútua confiança amb els nostres clients. La participació directa dels nostres socis-consultors de primer nivell, aporta el màxim valor afegit i independència a les nostres intervencions.

La nostra vocació és aconseguir millorar la competitivitat i rendibilitat dels nostres clients a través de l’adequació del seu posicionament estratègic i política d’inversions en els sectors TMT.

TMT Corporate Finance

Recerca de socis industrials o financers
Assessorament i participació en processos de fusió, adquisició i venda d’empreses
Canalització d’inversions
Recerca i establiment d’aliances estratègiques
Processos de desinversió de filials o activitats considerades no estratègiques
Leveraged Buy Out
Processos de Due Diligence
Suport jurídic i d’auditoria a través de partnerships
Reflotament d’empreses
Transformació de línia de negocis

Assessoria en Estratègia TMT

Detecció i anàlisi d’oportunitats de negoci
posicionament estratègic
Suport i assessoria a accionistes i/o inversors
Anàlisi de capacitats i de la seva adequació al mercat i les seves tendències
Avaluació i seguiment de projectes estratègics IT
Adequació de l’organització
Anàlisi i seguiment en la seva implantació
Suport a la gestió de participacions i / o inversions
Anàlisi de riscos del negoci

AUDITORIA de GESTIÓ i RESULTAT

Els nostres experts examinen la gestió dels nostres clients amb el propòsit d’avaluar l’eficàcia dels seus resultats pel que fa a les metes previstes, els recursos humans, financers i tècnics utilitzats, l’organització i coordinació d’aquests recursos i els controls establerts sobre aquesta gestió. És una eina de suport efectiu a la gestió empresarial i es té en compte la descripció i anàlisi del control estratègic, el control d’eficàcia, compliment d’objectius empresarials, el control operatiu o control d’execució i una anàlisi del control com a factor clau de competitivitat.

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Revisa i avalua si els mètodes, sistemes i procediments que se segueixen en totes les fases del procés administratiu asseguren el compliment amb polítiques, plans, programes, lleis i reglamentacions que puguin tenir un impacte significatiu en operació dels informes i assegurar que l’organització els aquest complint i respectant. És l’examen metòdic i ordenat dels objectius dels nostres clients, de la seva estructura orgànica i de la utilització de l’element humà per tal d’informar dels fets investigats.

Operaciones corporativas