Auditoria

Medis compta amb una firma auditora que ofereix un servei d’auditoria dissenyat per aportar valor a cada client. Totalment enfocats a cada negoci, estem davant un servei integral que abasta des Informes d’Auditoria, Plans de Negoci, Viabilitat i Organització de Sistemes etc .. orientats a dotar cada empresa del valor diferencial que la farà competitiva en un mercat cada dia més exigent,

En aquesta línia de negoci Medis ofereix els seus serveis d’auditoria en:

AUDITORIA FINANCERA

Examina els estats financers i a través d’ells les operacions financeres realitzades per l’ens comptable, amb la finalitat d’emetre una opinió tècnica i professional. En aquesta línia els professionals amb què compta la nostra firma auditora basen el seu èxit en la prestació d’un servei personalitzat a cada client, podent oferir un treball de qualitat, amb la màxima transparència, realitzant un tracte detallat a cada assumpte encomanat.

AUDITORIA de COMPLIMENT

Mitjançant la comprovació o examen d’operacions financeres, administratives, econòmiques i d’una altra índole dels nostres clients s’estableix que aquestes s’han realitzat d’acord amb les normes legals, reglamentàries, estatutàries i de procediments que li són aplicables. Aquesta auditoria es practica mitjançant la revisió de documents que suporten legal, tècnica, financera i comptablement les operacions per determinar si els procediments utilitzats i les mesures de control intern estan d’acord amb les normes que li són aplicables i si aquests procediments estan operant de manera efectiva i són adequats per a l’assoliment dels objectius de l’entitat.

AUDITORIA de GESTIÓ i RESULTAT

Els nostres experts examinen la gestió dels nostres clients amb el propòsit d’avaluar l’eficàcia dels seus resultats pel que fa a les metes previstes, els recursos humans, financers i tècnics utilitzats, l’organització i coordinació d’aquests recursos i els controls establerts sobre aquesta gestió. És una eina de suport efectiu a la gestió empresarial i es té en compte la descripció i anàlisi del control estratègic, el control d’eficàcia, compliment d’objectius empresarials, el control operatiu o control d’execució i una anàlisi del control com a factor clau de competitivitat .

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Revisa i avalua si els mètodes, sistemes i procediments que se segueixen en totes les fases del procés administratiu asseguren el compliment amb polítiques, plans, programes, lleis i reglamentacions que puguin tenir un impacte significatiu en operació dels informes i assegurar que l’organització els aquest complint i respectant. És l’examen metòdic i ordenat dels objectius dels nostres clients, de la seva estructura orgànica i de la utilització de l’element humà per tal d’informar dels fets investigats.

Servicios auditoria empresas