Jurídics i Legals

Medis compta amb un equip de professionals experts en l’àrea legal i orientats a l’entorn empresarial, que posa a disposició dels nostres clients l’assessorament i assistència jurídica en les diferents àrees del dret.

Medis compta amb un equip de tècnics especialitzats que ofereix als seus clients:

ASSESSORAMENT JURÍDIC MERCANTIL

Constitució, fusió, modificació i liquidació de societats. Planificació d’estructures societàries i reestructuracions de Grup societari. Grups i Unions empresarials. Conflictes societaris. Contractació mercantil, arrendaments, propietat industrial i competència deslleial. Assessorament als Òrgans d’Administració, Juntes Generals d’Accionistes. Assessorament en totes les fases de la vida social de l’empresa. Pactes per-socials. Concurs de Creditors.

ASSESSORAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU

Sancions i recursos administratius, procediments contenciós administratius, reclamacions tant judicials com extrajudicials davant de les administracions públiques, assessorament en Protecció de Dades. Suport a les relacions amb les administracions públiques, ajuts i subvencions.

ASSESSORAMENT JURÍDIC LABORAL

Negociació col·lectiva. Pactes d’exclusivitat i no competència. Acomiadaments individuals, col·lectius i Expedients de Regulació d’Ocupació. Règim disciplinari i procediments sancionadors. Assistència davant la Inspecció de Treball. Accidents de treball. Procediments laborals.

PROCESSAL

En l’àmbit civil i mercantil:
Accions de compliment i resolució contractual i extracontractual. Reclamacions de quantitat. Impugnació d’acords socials i del Consell d’Administració. Accions de responsabilitat dels administradors. Arbitratges. Procediments sobre Propietat Industrial i Competència Deslleial. Procediments concursals.

En l’àmbit penal:
Delictes societaris. Estafes. Apropiació Indeguda. Insolvències punibles. Alçament de béns. Falsedats documentals. Procediment per delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.

Servicios jurídicos y legales